પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 જુનિયર એન્જિનિયર ડિપ્લોમાં એન્જીનિયરિંગ 9300 to 34800 100 18 to 32 244 જગ્યા
2 અસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર ડિપ્લોમાં એન્જીનિયરિંગ 9300 to 34800 100 18 to 32 20 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. જુનિયર એન્જિનિયર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-30 00:00:00 થી 2019-03-01 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Delhi Subordinate Services Selection Board * Post Name : Junior Engineer * Total Post : 244 * Job Location : Delhi * Age Limited : 18 to 32 Year * Education Qualification : Diploma in Engineering * Salary : Rs.9,300 - Rs.34,800 Grade Pay > Application Fees : * Gen / OBC: Rs.100/- * SC / ST / Ex-Servicemen / PWD/ Women: No Fees > Selection Process : * Examination * Skill Test Apply Online : [Click Here](https://dsssbonline.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://dsssbonline.nic.in/)

 • 2. અસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-30 00:00:00 થી 2019-03-01 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Delhi Subordinate Services Selection Board * Post Name : Asstt. Engg * Total Post : 20 * Job Location : Delhi * Age Limited : 18 to 32 Year * Education Qualification : Diploma in Engineering * Salary : Rs.9,300 - Rs.34,800 Grade Pay > Application Fees : * Gen / OBC: Rs.100/- * SC / ST / Ex-Servicemen / PWD/ Women: No Fees > Selection Process : * Examination * Skill Test Apply Online : [Click Here](https://dsssbonline.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://dsssbonline.nic.in/)

DSSSB ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો