ઇએસએએફ બેન્કની ભરતી
ઈએસએએફ સ્મોલ ફાયનાન્સ બેંક વિભાગ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 શાખા પ્રમુખ સ્નાતક N/A 0 21 to 40 220 જગ્યા
2 મદદનીશ શાખા પ્રમુખ સ્નાતક N/A 0 21 to 40 220 જગ્યા
3 વેચાણ અધિકારીઓ - રીટેલ સ્નાતક N/A 0 21 to 40 1500 જગ્યા
4 સબંધ અધિકારી સ્નાતક N/A 0 21 to 40 400 જગ્યા
5 ક્રેડિટ અધિકારી સ્નાતક N/A 0 21 to 40 100 જગ્યા
6 સેલ્સ ઓફિસર - ટ્રેની સ્નાતક N/A 0 21 to 40 560 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. શાખા પ્રમુખ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-04-30 00:00:00 થી 2018-05-21 00:00:00

  વિગતો:

  * Advt No : 02 * Organization Name : ESAF Small Finance Bank Name Posts : Branch Heads, Assistant Branch Heads, Sales Officer – Retail Assets & Liability, Relationship Officer, Credit Officer and Sales Officer-Trainee * Number of Posts : 3000 vacancies * Age Limit : 21 to 40 years. * Application Mode : Online * Official Website : www.esafbank.com * Experience Required : 8 Year * Last Date : 21/05/2018 Direct Apply Link : [Click Here](https://www.esafbank.com/career/current-openings/) Official Website : [Click Here](https://www.esafbank.com/)

 • 2. મદદનીશ શાખા પ્રમુખ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-04-30 00:00:00 થી 2018-05-21 00:00:00

  વિગતો:

  * Advt No : 02 * Organization Name : ESAF Small Finance Bank Name Posts : Branch Heads, Assistant Branch Heads, Sales Officer – Retail Assets & Liability, Relationship Officer, Credit Officer and Sales Officer-Trainee * Number of Posts : 3000 vacancies * Age Limit : 21 to 40 years. * Application Mode : Online * Official Website : www.esafbank.com * Experience Required : 5 year * Last Date : 21/05/2018 Direct Apply Link : [Click Here](https://www.esafbank.com/career/current-openings/) Official Website : [Click Here](https://www.esafbank.com/)

 • 3. વેચાણ અધિકારીઓ - રીટેલ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-04-30 00:00:00 થી 2018-05-21 00:00:00

  વિગતો:

  * Advt No : 02 * Organization Name : ESAF Small Finance Bank Name Posts : Branch Heads, Assistant Branch Heads, Sales Officer – Retail Assets & Liability, Relationship Officer, Credit Officer and Sales Officer-Trainee * Number of Posts : 3000 vacancies * Age Limit : 21 to 40 years. * Application Mode : Online * Official Website : www.esafbank.com * Experience Required : Relevant experience of 2-3 years * Last Date : 21/05/2018 Direct Apply Link : [Click Here](https://www.esafbank.com/career/current-openings/) Official Website : [Click Here](https://www.esafbank.com/)

 • 4. સબંધ અધિકારી

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-04-30 00:00:00 થી 2018-05-21 00:00:00

  વિગતો:

  * Advt No : 02 * Organization Name : ESAF Small Finance Bank Name Posts : Branch Heads, Assistant Branch Heads, Sales Officer – Retail Assets & Liability, Relationship Officer, Credit Officer and Sales Officer-Trainee * Number of Posts : 3000 vacancies * Age Limit : 21 to 40 years. * Application Mode : Online * Official Website : www.esafbank.com * Experience Required : 2 year * Last Date : 21/05/2018 Direct Apply Link : [Click Here](https://www.esafbank.com/career/current-openings/) Official Website : [Click Here](https://www.esafbank.com/)

 • 5. ક્રેડિટ અધિકારી

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-04-30 00:00:00 થી 2018-05-21 00:00:00

  વિગતો:

  * Advt No : 02 * Organization Name : ESAF Small Finance Bank Name Posts : Branch Heads, Assistant Branch Heads, Sales Officer – Retail Assets & Liability, Relationship Officer, Credit Officer and Sales Officer-Trainee * Number of Posts : 3000 vacancies * Age Limit : 21 to 40 years. * Application Mode : Online * Official Website : www.esafbank.com * Experience Required : 1 year experience in credit appraisal * Last Date : 21/05/2018 Direct Apply Link : [Click Here](https://www.esafbank.com/career/current-openings/) Official Website : [Click Here](https://www.esafbank.com/)

 • 6. સેલ્સ ઓફિસર - ટ્રેની

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-04-30 00:00:00 થી 2018-05-21 00:00:00

  વિગતો:

  * Advt No : 02 * Organization Name : ESAF Small Finance Bank Name Posts : Branch Heads, Assistant Branch Heads, Sales Officer – Retail Assets & Liability, Relationship Officer, Credit Officer and Sales Officer-Trainee * Number of Posts : 3000 vacancies * Age Limit : 21 to 40 years. * Application Mode : Online * Official Website : www.esafbank.com * Last Date : 21/05/2018 Direct Apply Link : [Click Here](https://www.esafbank.com/career/current-openings/) Official Website : [Click Here](https://www.esafbank.com/)

ઇએસએએફ બેન્કની ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો