પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સિનિયર રેસિડેન્ટ PG Degree 60000 0 64 Minimum 21 જગ્યા
2 સ્પેશિયાલિસ્ટ / પાર્ટ ટાઇમ PG Degree 60000 0 64 Minimum 2 જગ્યા
3 પાર્ટ ટાઇમ સુપર સ્પેશિયાલિસ્ટ PG Degree 60000 0 64 Minimum 2 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. સિનિયર રેસિડેન્ટ

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-01-30 00:00:00 થી 2019-01-30 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Employee's State Insurance Corporation * Post Name : Senior Residents * Total Post : 21 * Job Location : Delhi * Age Limited : Maximum 64 Year * Education Qualification : PG Degree * Salary : Rs.60,000/- * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](https://www.esic.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1FER4g3NFotxwqy9ElTeeIL31Py-IS163/view?usp=drive_open)

 • 2. સ્પેશિયાલિસ્ટ / પાર્ટ ટાઇમ

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-01-30 00:00:00 થી 2019-01-30 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Employee's State Insurance Corporation * Post Name : Specialist / Part Time * Total Post : 2 * Job Location : Delhi * Age Limited : Maximum 64 Year * Education Qualification : PG Degree * Salary : Rs.60,000/- * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](https://www.esic.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1FER4g3NFotxwqy9ElTeeIL31Py-IS163/view?usp=drive_open)

 • 3. પાર્ટ ટાઇમ સુપર સ્પેશિયાલિસ્ટ

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-01-30 00:00:00 થી 2019-01-30 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Employee's State Insurance Corporation * Post Name : Part Time Super Specialist * Total Post : 2 * Job Location : Delhi * Age Limited : Maximum 64 Year * Education Qualification : PG Degree * Salary : Rs.60,000/- * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](https://www.esic.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1FER4g3NFotxwqy9ElTeeIL31Py-IS163/view?usp=drive_open)

ESIC દિલ્હી ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો