પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સિનિયર રેસિડેન્ટ PG Degree N/A 0 45 Minimum 10 જગ્યા
2 ફુલ ટાઈમ / પાર્ટ ટાઈમ સ્પેશિયાલિસ્ટ PG Degree N/A 0 45 Minimum 9 જગ્યા
3 સિનિયર રેસિડેન્ટ PG Degree N/A 0 45 Minimum 5 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. સિનિયર રેસિડેન્ટ

  મુલાકાત તારીખ:
  2018-08-16 00:00:00 થી 2018-08-16 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Employee's State Insurance Corporation * Total Post : 10 * Post Name : Senior Resident * Job Location : Solan, Himachal Prades * Age Limite : Maximum 45 Year * Salary : In Notification * Selection Procces : Interview * Application Fee : In Notification > Education Qualification : * PG Degree/ Diploma / MBBS Apply Online Link : [Click Here](http://www.esic.in/ESICInsurance1/ESICInsurancePortal/Compatibility.htm) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1a3AAd0qRqFPbJYbiwdI08Ayp1ZpVote8/view?usp=drive_open)

 • 2. ફુલ ટાઈમ / પાર્ટ ટાઈમ સ્પેશિયાલિસ્ટ

  મુલાકાત તારીખ:
  2018-08-16 00:00:00 થી 2018-08-16 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Employee's State Insurance Corporation * Total Post : 9 * Post Name : Full Time/ Part Time Specialist * Job Location : Solan, Himachal Prades * Age Limite : Maximum 45 Year * Salary : In Notification * Selection Procces : Interview * Application Fee : In Notification > Education Qualification : * PG Degree/ Diploma / MBBS Apply Online Link : [Click Here](http://www.esic.in/ESICInsurance1/ESICInsurancePortal/Compatibility.htm) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1a3AAd0qRqFPbJYbiwdI08Ayp1ZpVote8/view?usp=drive_open)

 • 3. સિનિયર રેસિડેન્ટ

  મુલાકાત તારીખ:
  2018-08-16 00:00:00 થી 2018-08-16 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Employee's State Insurance Corporation * Total Post : 5 * Post Name : Senior Resident (Under ESIC Residency Scheme for 3 Years) * Job Location : Solan, Himachal Prades * Age Limite : Maximum 45 Year * Salary : In Notification * Selection Procces : Interview * Application Fee : In Notification > Education Qualification : * PG Degree/ Diploma / MBBS Apply Online Link : [Click Here](http://www.esic.in/ESICInsurance1/ESICInsurancePortal/Compatibility.htm) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1a3AAd0qRqFPbJYbiwdI08Ayp1ZpVote8/view?usp=drive_open)

ESIC HP ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો