પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 મેડિકલ ઓફિસર્સ PG Degree 18150 to 67700 250 64 Minimum 19 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. મેડિકલ ઓફિસર્સ

    મુલાકાત તારીખ:
    2019-02-22 00:00:00 થી 2019-02-22 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Employees' State Insurance Corporation * Post Name : Medical Officers * Total Post : 19 * Job Location : Kollam, Kerala - 691505 * Age Limited : Maximum 64 Year * Education Qualification : PG Degree * Salary : Rs.18,150/- to Rs. 67,700/- * Selection Process : Interview > Application Fees : * Gen/ OBC: Rs. 250/- * SC/ ST : Rs. 50/- Apply Online : [Click Here](https://www.esic.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1zyG-pwZ1wnq3myJ76AZS6MeACtkDS_7b/view)

ESIC કેરલા ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો