પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સિનિયર રેસિડેન્ટ PG Degree 40000 0 45 Minimum 24 જગ્યા
2 સ્પેશિયાલિસ્ટ PG Degree 40000 0 45 Minimum 11 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. સિનિયર રેસિડેન્ટ

  મુલાકાત તારીખ:
  2018-08-29 00:00:00 થી 2018-08-29 00:00:00

  મુલાકાત તારીખ:
  2018-08-30 00:00:00 થી 2018-08-30 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Employees State Insurance Corporation * Total Post : 35 * Post Vacancies : 24 * Post Name : Senior Resident * Job Location : Rajasthan * Age Limite : Maximum 45 Year * Salary : Rs. 40,000/- * Selection Procces : Interview * Application Fee : In Notification > Education Qualification : * PG Degree/ DNB / Diploma Apply Online Link : [Click Here](https://www.esic.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/168ZQXP_sTJ7BQ93mx-6dJe5b1IiqFVql/view)

 • 2. સ્પેશિયાલિસ્ટ

  મુલાકાત તારીખ:
  2018-08-29 00:00:00 થી 2018-08-29 00:00:00

  મુલાકાત તારીખ:
  2018-08-30 00:00:00 થી 2018-08-30 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Employees State Insurance Corporation * Total Post : 35 * Post Vacancies : 11 * Post Name : Specialist * Job Location : Rajasthan * Age Limite : Maximum 45 Year * Salary : Rs. 40,000/- * Selection Procces : Interview * Application Fee : In Notification > Education Qualification : * PG Degree/ DNB / Diploma Apply Online Link : [Click Here](https://www.esic.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/168ZQXP_sTJ7BQ93mx-6dJe5b1IiqFVql/view)

ESIC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો