પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 પ્રોફેસર, સિનિયર રેસિડેન્ટ MD / M.Ch / DNB 66000 0 40 Minimum 20 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. પ્રોફેસર, સિનિયર રેસિડેન્ટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-12-20 00:00:00 થી 2018-12-29 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Gujarat Cancer Research Institute * Post Name : Professor, Senior Resident * Total Post : 20 * Job Location : Gujarat * Age Limited : Maximum 40 Year * Education Qualification : MD / M.Ch / DNB * Salary : Rs.66,000/- P.M * Application Fees : In Notification * Selection Process : Interview Apply Link : [Download](http://gcriindia.org/) Application Online Link : [Download](http://gcriindia.org/Employment/2018/Application%20form%2020-12-2018.pdf)

GCRI ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો