પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ટેક્નિકલ અસિસ્ટન્ટ Graduate Degree 5200 to 34800 200 38 Minimum 5 જગ્યા
2 સિનિયર & જુનિયર સાયન્ટિફિક અસિસ્ટન્ટ Graduate Degree 5200 to 34800 200 38 Minimum 4 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. ટેક્નિકલ અસિસ્ટન્ટ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-09-17 00:00:00 થી 2018-09-29 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Gujarat Ecological Education and Research * Post Name : Technical Assistant * Total Post : 5 * Job Location : Gujarat * Age Limited : Maximum 38 Year * Education Qualification : Graduate degree * Salary : Rs. 5,200 – 34,800/- > Application Fees : * SC/ST Rs. 200/- * Others Rs. 400/- * Refer Official Notification > Selection Process : * Written Test * Interview. Apply Online : [Click Here](http://www.geerfoundation.gujarat.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://ojas.gujarat.gov.in/AdvtList.aspx?type=lCxUjNjnTp8%3d)

 • 2. સિનિયર & જુનિયર સાયન્ટિફિક અસિસ્ટન્ટ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-09-17 00:00:00 થી 2018-09-29 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Gujarat Ecological Education and Research * Post Name : Senior and Junior Scientific Assistant * Total Post : 4 * Job Location : Gujarat * Age Limited : Maximum 38 Year * Education Qualification : Graduate degree * Salary : Rs. 5,200 – 34,800/- > Application Fees : * SC/ST Rs. 200/- * Others Rs. 400/- * Refer Official Notification > Selection Process : * Written Test * Interview. Apply Online : [Click Here](http://www.geerfoundation.gujarat.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://ojas.gujarat.gov.in/AdvtList.aspx?type=lCxUjNjnTp8%3d)

GEER ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો