પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 માઈન સરદાર 12 પાસ 19950 200 28 Minimum 28 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. માઈન સરદાર

  સૂચના તારીખ:
  2019-01-03 00:00:00 થી 2019-01-03 00:00:00

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-03 00:00:00 થી 2019-01-21 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Gujarat Mineral Development Corporation * Post Name : Mine Sirdar * Total Post : 28 * Job Location : Ahmedabad, Gujarat, India * Age Limited : Maximum 28 Year * Education Qualification : 12th Pass * Salary : Rs . 19,950 Per Month (fixed) * Selection Process : Interview > Application Fees : * Gen/ OBC: Rs. 200/- * SC/ST /SEBC: No fees Apply Online : [Click Here](http://www.gmdcltd.com/Default.aspx) Application Online Link : [Download](http://www.gmdcltd.com/Default.aspx)

GMDC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો