પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 એગ્રિકલચર ઓફિસર સ્નાતકની ડિગ્રી 9300 to 34800 100 21 to 35 101 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. એગ્રિકલચર ઓફિસર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-12-15 00:00:00 થી 2018-12-31 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Gujarat Public Service Commission * Post Name : Agriculture Officer * Total Post : 101 * Job Location : Gujarat * Age Limited : 21 to 35 Year * Education Qualification : Bachelor’s degree * Salary : Rs.9,300 - Rs.34,800/- > Selection Process : * Written Exam * Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.100/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees Apply Link : [Download](https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/AdvtDetails.aspx?sid=a2GSpnDbruI=&yr=yvWRrBfMHJY=&ano=PN872GmDUDM=)

GPSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો