પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ટ્યૂટર MBBS ડિગ્રી 53100 to 167800 500 37 Minimum 42 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ટ્યૂટર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-02 00:00:00 થી 2019-01-17 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Gujarat Public Service Commission * Post Name : Tutor * Total Post : 42 * Job Location : Government Medical Colleges, Gujarat * Age Limited : Maximum 37 Year * Education Qualification : MBBS Degree * Salary : Rs. 53,100/- to Rs. 1,67,800 /- (7th Pay Commission Level 9) > Selection Process : * Preliminary test * Interview > Application Fees : * General Category: Rs. 500/- * Reserved Category: No fees Apply Online : [Click Here](https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/AdvtList.aspx?type=lCxUjNjnTp8=)

GPSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો