પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સાયન્ટિફિક ઓફિસર Post Graduate 44900 to 142400 100 37 Minimum 9 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. સાયન્ટિફિક ઓફિસર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-01 00:00:00 થી 2019-01-17 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Gujarat Public Service Commission * Post Name : Scientific Officer * Total Post : 9 * Job Location : Gujarat * Age Limited : Maximum 37 Year * Education Qualification : Post graduate degree * Salary : Rs.44,900 - Rs.1,42,400/- > Application Fees : * General / OBC: Rs.100/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees > Selection Process : * Written test * Interview Apply Online : [Click Here](https://gpsc.gujarat.gov.in/) Scientific Officer (Physics group): [Click Here ](https://drive.google.com/file/d/1Krs8AbqErAgw61GNEBFSDYMTJh3GbLJx/view?usp=drive_open) Scientific Officer (Chemistry group): [Click Here](https://drive.google.com/file/d/1fsu3w1RmYS3xpPPRN14U9NXMVSWLHj8s/view?usp=drive_open) Scientific Officer (Biology group): [Click Here](https://drive.google.com/file/d/1-szeMTwi8QRTPhm4V1Il6qHLUPn0dQ07/view?usp=drive_open) Application Online Link : [Download](https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/)

GPSC  ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો