પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ડેપ્યુટી સેક્રેટરી સ્નાતકની ડિગ્રી 31340 100 18 to 35 77 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ડેપ્યુટી સેક્રેટરી

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-09-11 00:00:00 થી 2018-09-26 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Gujarat Panchayat Service Selection Board * Total Post : 77 * Post Vacancies : 77 * Post Name : Deputy Secretary * Job Location : Gujarat * Age Limite : 18 to 35 Year * Education Qualification : Bachelor degree * Salary : Rs. 31,340/- (Per Month) * Selection Procces : In Notification > Application Fee : * General: Rs. 100/- * SC / ST : No fees Apply Online Link : [Click Here](https://ojas.gujarat.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://ojas.gujarat.gov.in/AdvtList.aspx?type=lCxUjNjnTp8%3d)

GPSSB ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો