પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સ્ટેટિસ્ટિક્સ અસિસ્ટન્ટ Post Graduate 31340 100 21 to 37 29 જગ્યા
2 સોસીયલ વેલફેયર ઇન્સ્પેક્ટર Post Graduate 31340 100 21 to 37 5 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. સ્ટેટિસ્ટિક્સ અસિસ્ટન્ટ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-09-01 00:00:00 થી 2018-09-17 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Gujarat Panchayat Service Selection Board * Total Post : 34 * Post Vacancies : 29 * Post Name : Statistics Assistant * Job Location : Gujarat * Age Limite : 21 to 37 Year * Salary : Rs. 31,340/- (Per Month) * Education Qualification : Post graduate * Selection Procces : In Notification > Application Fee : * General: Rs. 100/- * SC / ST : No fees Apply Online Link : [Click Here](https://ojas.gujarat.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://ojas.gujarat.gov.in/AdvtList.aspx?type=lCxUjNjnTp8%3d)

 • 2. સોસીયલ વેલફેયર ઇન્સ્પેક્ટર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-09-01 00:00:00 થી 2018-09-17 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Gujarat Panchayat Service Selection Board * Total Post : 34 * Post Vacancies : 5 * Post Name : Social Welfare Inspector * Job Location : Gujarat * Age Limite : 21 to 37 Year * Salary : Rs. 31,340/- (Per Month) * Education Qualification : Post graduate * Selection Procces : In Notification > Application Fee : * General: Rs. 100/- * SC / ST : No fees Apply Online Link : [Click Here](https://ojas.gujarat.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://ojas.gujarat.gov.in/AdvtList.aspx?type=lCxUjNjnTp8%3d)

GPSSB ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો