પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સ્ટાફ નર્સ સ્નાતકની ડિગ્રી N/A 100 20 to 40 285 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. સ્ટાફ નર્સ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-09-05 00:00:00 થી 2018-09-17 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Gujarat Panchayat Service Selection Board * Total Post : 285 * Post Vacancies : 285 * Post Name : Staff Nurse * Job Location : Gujarat * Age Limite : 20 to 40 Year * Education Qualification : Bachelor degree * Salary : In Notification * Selection Procces : In Notification > Application Fee : * General: Rs. 100/- * SC / ST : No fees Apply Online Link : [Click Here](https://ojas.gujarat.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://ojas.gujarat.gov.in/AdvtList.aspx?type=lCxUjNjnTp8%3d)

GPSSB ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો