પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સુપરવાઇઝર, JHT Degree 23800 to 83300 0 28 Minimum 21 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. સુપરવાઇઝર, JHT

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-04-02 00:00:00 થી 2019-04-23 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Garden Reach Shipbuilders & Engineers * Post Name : Supervisor, JHT * Vacancies : 21 * job Location : Kolkata, West Bengal * Qualification : Degree * Age Limite : Maximum 28 Year * Pay Scale : Rs.23,800 - Rs.83,300/- * Selection Process : Interview * Application Fee : In Notification Apply Online Link : [Click Here](http://grse.in/) Application Form Link : [Download](http://grse.in/index.php/career)

GRSE ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો