પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 एकाउंट ऑफिसर, सिक्यूरिटी ऑफिसर Post Graduate 14800 to 16800 0 18 to 40 27 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. एकाउंट ऑफिसर, सिक्यूरिटी ऑफिसर

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-11 00:00:00 થી 2019-01-27 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Gujarat State Road Transport Corporation * Post Name : Account officer, Security Officer * Total Post : 27 * Job Location : Gujarat * Age Limited : 18 to 40 Year * Education Qualification : Postgraduate Degree * Salary : Rs.14,800 - Rs.16,800/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online : [Click Here](https://ojas.gujarat.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://ojas.gujarat.gov.in/AdvtList.aspx?type=lCxUjNjnTp8%3d)

GSRTC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો