પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સબ ઇન્સ્પેક્ટર 12 પાસ N/A 400 18 to 33 433 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. સબ ઇન્સ્પેક્ટર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-11-22 00:00:00 થી 2018-12-15 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Gujarat Subordinate Service Selection Board * Post Name : Sub Inspector * Total Post : 433 * Job Location : Gujarat * Age Limited : 18 to 33 Year * Education Qualification : 12th Passed * Salary : In Notification > Application Fees : * General / OBC: Rs.400/- * SC / ST: Rs.200/- > Selection Process : * Written Exam * Physical Eligibility Test * Personal Interview Apply Link : [Download](https://www.gsssb.gujarat.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/160PrlRox4ZS-3d2g-9UzrCYK0sma2Bd8/view?usp=drive_open)

GSSSB ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો