પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Constables (GD) (Male) 12 પાસ 5910 to 20200 140 18 to 28 720 જગ્યા
2 Constables (Female) 12 પાસ 5910 to 20200 140 18 to 28 213 જગ્યા
3 Constables (Driver) (Male) 12 પાસ 5910 to 20200 140 18 to 28 130 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. Constables (GD) (Male)

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-05 00:00:00 થી 2019-04-04 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Himachal Pradesh Police * Post Name : Constables (GD) (Male) * Vacancies : 720 * job Location : Himachal Pradesh * Qualification : 12th Pass * Age Limite : 18 to 28 Year * Pay Scale : Rs.5910 - Rs.20,200/- > Selection Process : * Written Exam * Interview > Application Fee : * General / OBC: Rs.140/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.35/- Apply Online Link : [Click Here](http://citizenportal.hppolice.gov.in:8080/citizen/) Application Form Link : [Download](http://citizenportal.hppolice.gov.in:8080/citizen/login.htm)

 • 2. Constables (Female)

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-05 00:00:00 થી 2019-04-04 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Himachal Pradesh Police * Post Name : Constables (Female) * Vacancies : 213 * job Location : Himachal Pradesh * Qualification : 12th Pass * Age Limite : 18 to 28 Year * Pay Scale : Rs.5910 - Rs.20,200/- > Selection Process : * Written Exam * Interview > Application Fee : * General / OBC: Rs.140/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.35/- Apply Online Link : [Click Here](http://citizenportal.hppolice.gov.in:8080/citizen/) Application Form Link : [Download](http://citizenportal.hppolice.gov.in:8080/citizen/login.htm)

 • 3. Constables (Driver) (Male)

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-05 00:00:00 થી 2019-04-04 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Himachal Pradesh Police * Post Name : Constables (Driver) (Male) * Vacancies : 130 * job Location : Himachal Pradesh * Qualification : 12th Pass * Age Limite : 18 to 28 Year * Pay Scale : Rs.5910 - Rs.20,200/- > Selection Process : * Written Exam * Interview > Application Fee : * General / OBC: Rs.140/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.35/- Apply Online Link : [Click Here](http://citizenportal.hppolice.gov.in:8080/citizen/) Application Form Link : [Download](http://citizenportal.hppolice.gov.in:8080/citizen/login.htm)

HP પોલીસ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો