પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Excise & Taxation Inspectors સ્નાતકની ડિગ્રી 10300–3600–34800 400 18 to 45 10 જગ્યા
2 Election Kanungo સ્નાતકની ડિગ્રી 11910 400 18 to 45 6 જગ્યા
3 Inspector (Audit) Cooperative Societies સ્નાતકની ડિગ્રી 16600 400 18 to 45 4 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. Excise & Taxation Inspectors

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-12-13 00:00:00 થી 2019-01-02 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Himachal Pradesh Public Service Commission * Post Name : Excise & Taxation Inspectors * Total Post : 10 * Job Location : Himachal Pradesh * Age Limited : 18 to 45 Year * Education Qualification : Bachelor degree * Salary : Rs. 10,300 - Rs.34,800 + Rs.3,600(G.P) > Application Fees : * General Category: Rs.400/- * Gen / SC / ST / OBC BPL: Rs.100/- * Ex-Servicemen of H.P: No Fees > Selection Process : * Screening Test * Interview Apply Link : [Download](http://www.hppsc.hp.gov.in/hppsc/) Application Online Link : [Download](http://www.hppsc.hp.gov.in/hppsc/)

 • 2. Election Kanungo

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-12-13 00:00:00 થી 2019-01-02 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Himachal Pradesh Public Service Commission * Post Name : Election Kanungo * Total Post : 6 * Job Location : Himachal Pradesh * Age Limited : 18 to 45 Year * Education Qualification : Bachelor degree * Salary : Rs.11,910/- per month > Application Fees : * General Category: Rs.400/- * Gen / SC / ST / OBC BPL: Rs.100/- * Ex-Servicemen of H.P: No Fees > Selection Process : * Screening Test * Interview Apply Link : [Download](http://www.hppsc.hp.gov.in/hppsc/) Application Online Link : [Download](http://www.hppsc.hp.gov.in/hppsc/)

 • 3. Inspector (Audit) Cooperative Societies

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-12-13 00:00:00 થી 2019-01-02 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Himachal Pradesh Public Service Commission * Post Name : Inspector (Audit) Cooperative Societies * Total Post : 4 * Job Location : Himachal Pradesh * Age Limited : 18 to 45 Year * Education Qualification : Bachelor degree * Salary : Rs.16,600/- per month > Application Fees : * General Category: Rs.400/- * Gen / SC / ST / OBC BPL: Rs.100/- * Ex-Servicemen of H.P: No Fees > Selection Process : * Screening Test * Interview Apply Link : [Download](http://www.hppsc.hp.gov.in/hppsc/) Application Online Link : [Download](http://www.hppsc.hp.gov.in/hppsc/)

HPPSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો