પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 જુનિયર ટી-મેટ 10 પાસ 7175 100 18 to 30 605 જગ્યા
2 જુનિયર હેલ્પર (સબ -સ્ટેશન) 10 પાસ 7175 100 18 to 30 145 જગ્યા
3 જુનિયર હેલ્પર (પાવરહાઉસ) 10 પાસ 7175 100 18 to 30 49 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. જુનિયર ટી-મેટ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-07-19 00:00:00 થી 2018-08-18 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Himachal Pradesh State Electricity Board * Total Post : 605 * Post Name : Junior T-Mate * Job Location : Himachal Pradesh * Selection Procces : Merit * Age Limite : Minimum 18 Year to Maximum 30 Year * Salary : Rs. 7,175/- Per Month * Education Qualification : Matric Pass > Application Fee : * General / OBC: Rs.100/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.50/- Apply Online Link : [Click Here](http://www.hpseb.com/) Application Form PDF Link : [Download](https://drive.google.com/open?id=1Z_f_GNMB8Cc8agGs6IBXPpNT0gTtcXlD)

 • 2. જુનિયર હેલ્પર (સબ -સ્ટેશન)

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-07-19 00:00:00 થી 2018-08-18 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Himachal Pradesh State Electricity Board * Total Post : 145 * Post Name : Junior Helper (Sub-Station) * Job Location : Himachal Pradesh * Selection Procces : Merit * Age Limite : Minimum 18 Year to Maximum 30 Year * Salary : Rs. 7,175/- Per Month * Education Qualification : Matric Pass > Application Fee : * General / OBC: Rs.100/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.50/- Apply Online Link : [Click Here](http://www.hpseb.com/) Application Form PDF Link : [Download](https://drive.google.com/open?id=1Z_f_GNMB8Cc8agGs6IBXPpNT0gTtcXlD)

 • 3. જુનિયર હેલ્પર (પાવરહાઉસ)

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-07-19 00:00:00 થી 2018-08-18 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Himachal Pradesh State Electricity Board * Total Post : 49 * Post Name : Junior Helper (Powerhouse) * Job Location : Himachal Pradesh * Selection Procces : Merit * Age Limite : Minimum 18 Year to Maximum 30 Year * Salary : Rs. 7,175/- Per Month * Education Qualification : Matric Pass > Application Fee : * General / OBC: Rs.100/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.50/- Apply Online Link : [Click Here](http://www.hpseb.com/) Application Form PDF Link : [Download](https://drive.google.com/open?id=1Z_f_GNMB8Cc8agGs6IBXPpNT0gTtcXlD)

HPSEB ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો