પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 TGT, લેબ Asst અન્ય 10 પાસ 5910–3600–34800 360 18 to 45 1089 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. TGT, લેબ Asst અન્ય

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-07-05 00:00:00 થી 2018-08-04 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Himachal Pradesh Subordinate Service Selection Board * Total Post : 1089 * post Name : TGT, Lab Asst & Other * Job Location : Hamirpur * Selection Procces : Written Examination , Interview * Age Limite : Minimum 18 Year to Maximum 45 Year * Salary : Rs.5910 – 34,800 + Rs.3600 GP * Education Qualification : 10th /12th / ITI / Degree or equivalent > Application Fee : In Notification * General Category – Rs.360/- * General IRDP, Physically Handicapped, Ward of Freedom Fighter, Ward ofEx-Servicemen of HP. – Rs.120/- * S.C. of H.P. /S.T. of H.P. /O.B.C. of H.P. – Rs.120/- * Ex-Servicemen of H.P. / Blind of H.P./ Visually Impaired of H.P. – NIL Apply Online Link : [Click Here](http://hpsssb.hp.gov.in/vacancies.aspx)

HPSSSB ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો