પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ટ્રેની (Waiting) 10+2, Graduation N/A 600 18 to 40 15 જગ્યા
2 ટ્રેની (Kitchen) 10+2, Graduation N/A 600 18 to 40 15 જગ્યા
3 ટ્રેની (Reception) 10+2, Graduation N/A 600 18 to 40 6 જગ્યા
4 ટ્રેની (Housekeeping) 10+2, Graduation N/A 600 18 to 40 6 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. ટ્રેની (Waiting)

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-09-08 00:00:00 થી 2018-10-06 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Himachal Pradesh Tourism Development Corporation Limited * Total Post : 42 * Post Vacancies : 15 * Post Name : Trainee (Waiting) * Job Location : Himachal Pradesh * Age Limite : 18 to 40 Year * Salary : In Notification * Selection Procces : Written / Interview > Application Fee : * Gen: Rs.600/- * OBC / ST / SC: Rs.300/- > Education Qualification : * 10+2 / Graduation / Post Graduate Diploma in Accommodation Apply Online Link : [Click Here](http://hptdc.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/open?id=1jUqaBZR0JkgTBFx0Do_ShsqEx7jPMY7-)

 • 2. ટ્રેની (Kitchen)

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-09-08 00:00:00 થી 2018-10-06 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Himachal Pradesh Tourism Development Corporation Limited * Total Post : 42 * Post Vacancies : 15 * Post Name : Trainee (Kitchen) * Job Location : Himachal Pradesh * Age Limite : 18 to 40 Year * Salary : In Notification * Selection Procces : Written / Interview > Application Fee : * Gen: Rs.600/- * OBC / ST / SC: Rs.300/- > Education Qualification : * 10+2 / Graduation / Post Graduate Diploma in Accommodation Apply Online Link : [Click Here](http://hptdc.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/open?id=1jUqaBZR0JkgTBFx0Do_ShsqEx7jPMY7-)

 • 3. ટ્રેની (Reception)

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-09-08 00:00:00 થી 2018-10-06 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Himachal Pradesh Tourism Development Corporation Limited * Total Post : 42 * Post Vacancies : 6 * Post Name : Trainee (Reception) * Job Location : Himachal Pradesh * Age Limite : 18 to 40 Year * Salary : In Notification * Selection Procces : Written / Interview > Application Fee : * Gen: Rs.600/- * OBC / ST / SC: Rs.300/- > Education Qualification : * 10+2 / Graduation / Post Graduate Diploma in Accommodation Apply Online Link : [Click Here](http://hptdc.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/open?id=1jUqaBZR0JkgTBFx0Do_ShsqEx7jPMY7-)

 • 4. ટ્રેની (Housekeeping)

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-09-08 00:00:00 થી 2018-10-06 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Himachal Pradesh Tourism Development Corporation Limited * Total Post : 42 * Post Vacancies : 6 * Post Name : Trainee (Housekeeping) * Job Location : Himachal Pradesh * Age Limite : 18 to 40 Year * Salary : In Notification * Selection Procces : Written / Interview > Application Fee : * Gen: Rs.600/- * OBC / ST / SC: Rs.300/- > Education Qualification : * 10+2 / Graduation / Post Graduate Diploma in Accommodation Apply Online Link : [Click Here](http://hptdc.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/open?id=1jUqaBZR0JkgTBFx0Do_ShsqEx7jPMY7-)

HPTDC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો