પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ડ્રાઇવર 10 પાસ 7700 200 18 to 45 176 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ડ્રાઇવર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-11 00:00:00 થી 2019-02-01 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Himachal Road Transport Corporation * Post Name : Drivers * Total Post : 176 * Job Location : Himachal Pradesh, India * Age Limited : 18 to 45 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs. 7,700/- * Selection Process : Interview * Application Fees : Rs.200/- Apply Online : [Click Here](http://hrtchp.com/hrtc_info/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1bhLAK41zhM-vw033L6SUCsP1uIHdfaNv/view?usp=drive_open)

HRTC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો