પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Canal Patwari 10 પાસ 5200–1900–20200 100 18 to 42 892 જગ્યા
2 Gram Sachiv 10 પાસ 5200–1900–20200 100 18 to 42 435 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. Canal Patwari

  સૂચના તારીખ:
  2019-02-05 00:00:00 થી 2019-02-05 00:00:00

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-21 00:00:00 થી 2019-04-23 00:00:00

  લાસ્ટ ડિપોઝિટ ઓફ ફી તારીખ:
  2019-04-24 00:00:00 થી 2019-04-24 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Haryana Staff Selection Commission * Post Name : Canal Patwari * Total Post : 892 * Job Location : Harynana, India * Age Limited : 18 to 42 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs.5,200/- to Ts. 20,200/- and Grade pay of Rs.1,900/- > Application Fees : * General: * Male/Female: Rs. 100/- * Female Of Haryana Resident: Rs. 50/- * SC / BC / SBC / EBPG: * Male: Rs. 25/- * Female: Rs. 13/- > Selection Process : * Written examination * Interview Apply Online : [Click Here](http://www.hssc.gov.in/) Application Online Link : [Download](http://www.hssc.gov.in/)

 • 2. Gram Sachiv

  સૂચના તારીખ:
  2019-02-05 00:00:00 થી 2019-02-05 00:00:00

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-21 00:00:00 થી 2019-04-23 00:00:00

  લાસ્ટ ડિપોઝિટ ઓફ ફી તારીખ:
  2019-04-24 00:00:00 થી 2019-04-24 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Haryana Staff Selection Commission * Post Name : Gram Sachiv * Total Post : 435 * Job Location : Harynana, India * Age Limited : 18 to 42 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs.5,200/- to Ts. 20,200/- and Grade pay of Rs.1,900/- > Application Fees : * General: * Male/Female: Rs. 100/- * Female Of Haryana Resident: Rs. 50/- * SC / BC / SBC / EBPG: * Male: Rs. 25/- * Female: Rs. 13/- > Selection Process : * Written examination * Interview Apply Online : [Click Here](http://www.hssc.gov.in/) Application Online Link : [Download](http://www.hssc.gov.in/)

HSSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો