પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 આંગણવાડી આયાહ / હેલ્પર 7 પાસ N/A 0 21 to 35 297 જગ્યા
2 આંગણવાડી વર્કર 7 પાસ N/A 0 21 to 35 41 જગ્યા
3 મીની આંગણવાડી વર્કર 7 પાસ N/A 0 21 to 35 35 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. આંગણવાડી આયાહ / હેલ્પર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-09 00:00:00 થી 2019-02-15 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Integrated Child Development Services * Post Name : Anganwadi Ayah/ Helper * Total Post : 297 * Job Location : Haryana * Age Limited : 21 to 35 Year * Education Qualification : 7th Pass * Salary : In Notification * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](http://kadapa.ap.nic.in/) Application Online Link : [Download](http://www.oscarsecurity.co.in/index.php/registration-form)

 • 2. આંગણવાડી વર્કર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-09 00:00:00 થી 2019-02-15 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Integrated Child Development Services * Post Name : Anganwadi Worker * Total Post : 41 * Job Location : Haryana * Age Limited : 21 to 35 Year * Education Qualification : 7th Pass * Salary : In Notification * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](http://kadapa.ap.nic.in/) Application Online Link : [Download](http://www.oscarsecurity.co.in/index.php/registration-form)

 • 3. મીની આંગણવાડી વર્કર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-09 00:00:00 થી 2019-02-15 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Integrated Child Development Services * Post Name : Mini Anganwadi Worker * Total Post : 35 * Job Location : Haryana * Age Limited : 21 to 35 Year * Education Qualification : 7th Pass * Salary : In Notification * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](http://kadapa.ap.nic.in/) Application Online Link : [Download](http://www.oscarsecurity.co.in/index.php/registration-form)

ICDS ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો