પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Group I, II, III Phd 56100 to 177500 0 21 to 35 54 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Group I, II, III

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-15 00:00:00 થી 2019-04-15 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Indian Council of Forestry Research and Education * Post Name : Group I, II, III * Vacancies : 54 * job Location : Uttarakhand * Qualification : Ph.D. * Age Limite : 21 to 35 Year * Pay Scale : Rs. 56,100/- to Rs. 1,77,500/- * Application Fee : IN Notification > Selection Process : * Written Test * Interview Apply Online Link : [Click Here](http://www.icfre.org/) Application Form Link : [Download](http://icfre.gov.in/)

ICFRE ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો