પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Scientist C Post Graduate 67700 to 208700 0 N/A 27 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Scientist C

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-12-07 00:00:00 થી 2019-01-11 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Indian Council of Medical Research * Post Name : Scientist C * Total Post : 27 * Job Location : Delhi * Age Limited : In Notification * Education Qualification : Post graduate degree * Salary : Rs.67,700 - Rs.2,08,700/- * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Link : [Download](https://www.icmr.nic.in/)

ICMR ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો