પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 DEO, MTS Post Graduate 17000 to 80000 0 45 Minimum 8 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. DEO, MTS

    મુલાકાત તારીખ:
    2019-02-22 00:00:00 થી 2019-02-22 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Indian Council of Medical Research * Post Name : DEO, MTS * Total Post : 8 * Job Location : New Delhi-110001, India * Age Limited : Maximum 45 Year * Education Qualification : Post graduate degree * Salary : Rs.17,000/- to Rs.80,000/- per month * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification > Post Vacancies Details : * Scientist - D : 01 * Scientist - C : 01 * Consultant : 01 * Computer Programmer : 01 * Personal Assistant : 01 * Data Entry Operator : 01 * Multi-Tasking Staff : 02 Apply Online : [Click Here](https://www.icmr.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1wJS4vhF_j8OiROxobDl3oasOJ-Pvq-4t/view?usp=drive_open)

ICMR ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો