પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Project Scientist C માસ્ટર ડિગ્રી 58000 0 50 Minimum 10 જગ્યા
2 Project Scientist D માસ્ટર ડિગ્રી 68000 0 50 Minimum 7 જગ્યા
3 Junior Scientific Assistant માસ્ટર ડિગ્રી 29200 0 50 Minimum 1 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. Project Scientist C

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-08 00:00:00 થી 2019-02-28 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Indian Institute of Tropical Meteorology * Post Name : Project Scientist C * Total Post : 10 * Job Location : Pune, Maharashtra * Age Limited : Maximum 50 Year * Education Qualification : Master's Degree * Salary : Rs. 58,000/- + HRA * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Interview * Written examination Apply Online : [Click Here](https://www.tropmet.res.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1ReZNG9kZ27uIKfG3dxJgbTMvntWH-N09/view?usp=drive_open)

 • 2. Project Scientist D

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-08 00:00:00 થી 2019-02-28 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Indian Institute of Tropical Meteorology * Post Name : Project Scientist D * Total Post : 7 * Job Location : Pune, Maharashtra * Age Limited : Maximum 50 Year * Education Qualification : Master's Degree * Salary : Rs. 68,000/- + HRA * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Interview * Written examination Apply Online : [Click Here](https://www.tropmet.res.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1ReZNG9kZ27uIKfG3dxJgbTMvntWH-N09/view?usp=drive_open)

 • 3. Junior Scientific Assistant

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-08 00:00:00 થી 2019-02-28 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Indian Institute of Tropical Meteorology * Post Name : Junior Scientific Assistant * Total Post : 1 * Job Location : Pune, Maharashtra * Age Limited : Maximum 50 Year * Education Qualification : Master's Degree * Salary : Rs. 29,200/- + HRA * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Interview * Written examination Apply Online : [Click Here](https://www.tropmet.res.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1ReZNG9kZ27uIKfG3dxJgbTMvntWH-N09/view?usp=drive_open)

IITM પુણે ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો