ઇનકમ ટેક્સ ડીપાર્ટમેન્ટ ભરતી
આવકવેરા વિભાગ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ટેક્સ અસીસ્ટંન્ટ 10 પાસ 5200 to 34800 0 18 to 30 18 જગ્યા
2 સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ II 10 પાસ 5200 to 34800 0 18 to 30 8 જગ્યા
3 મલ્ટી ટાસ્કિંગ સ્ટાફ 10 પાસ 5200 to 34800 0 18 to 30 8 જગ્યા
4 ઇન્કમ ટેક્સ ઇન્સ્પેક્ટર 10 પાસ 5200 to 34800 0 18 to 30 1 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. ટેક્સ અસીસ્ટંન્ટ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-13 00:00:00 થી 2019-03-31 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Income Tax Department * Post Name : Tax Assistant * Vacancies : 18 * job Location : All Over India * Qualification : 10th Pass * Age Limite : 18 to 30 Year * Pay Scale : Rs. 5,200 - Rs.34,800/- * Application Fee : In Notification > Selection Process : * Short Listing * Interview Apply Online Link : [Click Here](https://www.incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1_MuEawzFNg4dm8j2I5e-ePgim97zczUd/view)

 • 2. સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ II

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-13 00:00:00 થી 2019-03-31 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Income Tax Department * Post Name : Stenographer Grade II * Vacancies : 8 * job Location : All Over India * Qualification : 10th Pass * Age Limite : 18 to 30 Year * Pay Scale : Rs. 5,200 - Rs.34,800/- * Application Fee : In Notification > Selection Process : * Short Listing * Interview Apply Online Link : [Click Here](https://www.incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1_MuEawzFNg4dm8j2I5e-ePgim97zczUd/view)

 • 3. મલ્ટી ટાસ્કિંગ સ્ટાફ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-13 00:00:00 થી 2019-03-31 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Income Tax Department * Post Name : Multi Tasking Staff * Vacancies : 8 * job Location : All Over India * Qualification : 10th Pass * Age Limite : 18 to 30 Year * Pay Scale : Rs. 5,200 - Rs.34,800/- * Application Fee : In Notification > Selection Process : * Short Listing * Interview Apply Online Link : [Click Here](https://www.incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1_MuEawzFNg4dm8j2I5e-ePgim97zczUd/view)

 • 4. ઇન્કમ ટેક્સ ઇન્સ્પેક્ટર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-13 00:00:00 થી 2019-03-31 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Income Tax Department * Post Name : Income Tax Inspector * Vacancies : 1 * job Location : All Over India * Qualification : 10th Pass * Age Limite : 18 to 30 Year * Pay Scale : Rs. 5,200 - Rs.34,800/- * Application Fee : In Notification > Selection Process : * Short Listing * Interview Apply Online Link : [Click Here](https://www.incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1_MuEawzFNg4dm8j2I5e-ePgim97zczUd/view)

ઇનકમ ટેક્સ ડીપાર્ટમેન્ટ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો