પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 પ્રોજેક્ટ સાયન્ટિફિક અસિસ્ટન્ટ ડિપ્લોમા 71000 0 30 Minimum 29 જગ્યા
2 પ્રોજેક્ટ સાયન્ટિફિક ઓફિસર ડિપ્લોમા 44000 0 30 Minimum 7 જગ્યા
3 પ્રોજેક્ટ ટેક્નિશિયન આઇટીઆઇ 26000 0 30 Minimum 6 જગ્યા
4 પ્રોજેક્ટ ટ્રેડ્સમેન આઇટીઆઇ 26000 0 30 Minimum 2 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. પ્રોજેક્ટ સાયન્ટિફિક અસિસ્ટન્ટ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-10 00:00:00 થી 2019-01-31 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Institute for Plasma Research * Post Name : Project Scientific Assistant * Total Post : 29 * Job Location : Guwahati (Assam) * Age Limited : Maximum 30 Year * Education Qualification : Diploma * Salary : Rs. 71000 per month * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online : [Click Here](http://www.ipr.res.in/) Application Online Link : [Download](https://erecruit.ipr.res.in/app_Login/)

 • 2. પ્રોજેક્ટ સાયન્ટિફિક ઓફિસર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-10 00:00:00 થી 2019-01-31 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Institute for Plasma Research * Post Name : Project Scientific Officer * Total Post : 7 * Job Location : Guwahati (Assam) * Age Limited : Maximum 30 Year * Education Qualification : Diploma * Salary : Rs. 44,000 per month * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online : [Click Here](http://www.ipr.res.in/) Application Online Link : [Download](https://erecruit.ipr.res.in/app_Login/)

 • 3. પ્રોજેક્ટ ટેક્નિશિયન

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-10 00:00:00 થી 2019-01-31 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Institute for Plasma Research * Post Name : Project Technician * Total Post : 6 * Job Location : Guwahati (Assam) * Age Limited : Maximum 30 Year * Education Qualification : ITI * Salary : Rs. 26,000 per month * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online : [Click Here](http://www.ipr.res.in/) Application Online Link : [Download](https://erecruit.ipr.res.in/app_Login/)

 • 4. પ્રોજેક્ટ ટ્રેડ્સમેન

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-10 00:00:00 થી 2019-01-31 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Institute for Plasma Research * Post Name : Project Tradesman * Total Post : 2 * Job Location : Guwahati (Assam) * Age Limited : Maximum 30 Year * Education Qualification : ITI * Salary : Rs. 26,000 per month * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online : [Click Here](http://www.ipr.res.in/) Application Online Link : [Download](https://erecruit.ipr.res.in/app_Login/)

IPR ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો