પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સુપરવાઇઝર Degree 25000 0 30 Minimum 74 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. સુપરવાઇઝર

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-04-09 00:00:00 થી 2019-04-09 00:00:00

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-04-12 00:00:00 થી 2019-04-12 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Indian Railway Catering and Tourism Corporation * Post Name : Supervisor (Hospitality) * Vacancies : 74 * job Location : Chennai, Tamilnadu * Qualification : Degree * Age Limite : Maximum 30 Year * Pay Scale : Rs.25,000/-P.M * Selection Process : Interview * Application Fee : In Notification Apply Online Link : [Click Here](https://www.irctc.co.in/nget/train-search) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/120waSay-hzLF5vGs24aqLx03pBj1LhEZ/view)

IRCTC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો