પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Medical Officers (Assistant Commandant) 10 પાસ 56100 to 177500 400 30 Minimum 317 જગ્યા
2 Specialist Medical Officers (Deputy Commandant) 10 પાસ 67700 to 208700 400 40 Minimum 175 જગ્યા
3 Super Specialist Medical Officers (Second-in-Command) 10 પાસ 78800 to 209200 400 50 Minimum 4 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. Medical Officers (Assistant Commandant)

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-04-02 00:00:00 થી 2019-05-01 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Indo-Tibetan Border Police * Post Name : Medical Officers (Assistant Commandant) * Vacancies : 317 * job Location : All India * Qualification : 10th Pass * Age Limite : Maximum 30 Year * Pay Scale : Level-10 (56,100-1,77,500) in the Pay Matrix as per 7th CPC. * Application Fee : Rs. 400/- > Selection Process : * Written Exam * interview Apply Online Link : [Click Here](http://www.recruitment.itbpolice.nic.in/) Application Form Link : [Download](https://www.itbpolice.nic.in/)

 • 2. Specialist Medical Officers (Deputy Commandant)

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-04-02 00:00:00 થી 2019-05-01 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Indo-Tibetan Border Police * Post Name : Specialist Medical Officers (Deputy Commandant) * Vacancies : 175 * job Location : All India * Qualification : 10th Pass * Age Limite : Maximum 40 Year * Pay Scale : Level-11 (67,700-2,08,700) in the Pay Matrix as per 7th CPC * Application Fee : Rs. 400/- > Selection Process : * Written Exam * interview Apply Online Link : [Click Here](http://www.recruitment.itbpolice.nic.in/) Application Form Link : [Download](https://www.itbpolice.nic.in/)

 • 3. Super Specialist Medical Officers (Second-in-Command)

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-04-02 00:00:00 થી 2019-05-01 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Indo-Tibetan Border Police * Post Name : Super Specialist Medical Officers (Second-in-Command) * Vacancies : 4 * job Location : All India * Qualification : 10th Pass * Age Limite : Maximum 50 Year * Pay Scale : Level-12 (78,800-2,09,200) in the Pay Matrix as per 7th CPC * Application Fee : Rs. 400/- > Selection Process : * Written Exam * interview Apply Online Link : [Click Here](http://www.recruitment.itbpolice.nic.in/) Application Form Link : [Download](https://www.itbpolice.nic.in/)

ITBP ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો