પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 LDC 12 પાસ 19900 to 63200 1500 33 Minimum 47 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. LDC

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-12 00:00:00 થી 2019-05-01 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, JIPMER * Post Name : LDC * Vacancies : 47 * job Location : Puducherry * Qualification : 12th Class * Age Limite : Maximum 33 year * Pay Scale : Rs.19,900 to Rs.63,200/- > Selection Process : * Written Exam * Interview > Application Fee : * General / OBC: Rs.1500/- * ST / SC / Ex-s: Rs.1200/- Apply Online Link : [Click Here](http://jipmer.edu.in/) Application Form Link : [Download](http://jipmer.edu.in/announcement/jobs)

JIPMER ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો