પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 District Programme Coordinator Graduate 35000 0 18 Minimum 22 જગ્યા
2 District Programme Assistant Graduate 20000 0 18 Minimum 22 જગ્યા
3 State Programme Assistant Graduate 25000 0 18 Minimum 1 જગ્યા
4 State Programme Coordinator Graduate 45000 0 18 Minimum 1 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. District Programme Coordinator

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-21 00:00:00 થી 2019-02-11 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Integrated Child Development Services, Govt of Jammu & Kashmir * Post Name : District Programme Coordinator * Total Post : 22 * Job Location : Jammu & Kashmir * Age Limited : Maximum 18 Year * Education Qualification : Graduate * Salary : Rs.35,000 per month * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written test * Interview Apply Online : [Click Here](https://www.jkicds.com/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/19pA7yloatuxY45OH5EMknAMUuMdPF1YH/view)

 • 2. District Programme Assistant

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-21 00:00:00 થી 2019-02-11 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Integrated Child Development Services, Govt of Jammu & Kashmir * Post Name : District Programme Assistant * Total Post : 22 * Job Location : Jammu & Kashmir * Age Limited : Maximum 18 Year * Education Qualification : Graduate * Salary : Rs.20,000 per month * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written test * Interview Apply Online : [Click Here](https://www.jkicds.com/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/19pA7yloatuxY45OH5EMknAMUuMdPF1YH/view)

 • 3. State Programme Assistant

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-21 00:00:00 થી 2019-02-11 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Integrated Child Development Services, Govt of Jammu & Kashmir * Post Name : State Programme Assistant * Total Post : 1 * Job Location : Jammu & Kashmir * Age Limited : Maximum 18 Year * Education Qualification : Graduate * Salary : Rs.25,000 per month * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written test * Interview Apply Online : [Click Here](https://www.jkicds.com/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/19pA7yloatuxY45OH5EMknAMUuMdPF1YH/view)

 • 4. State Programme Coordinator

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-21 00:00:00 થી 2019-02-11 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Integrated Child Development Services, Govt of Jammu & Kashmir * Post Name : State Programme Coordinator * Total Post : 1 * Job Location : Jammu & Kashmir * Age Limited : Maximum 18 Year * Education Qualification : Graduate * Salary : Rs.45,000 per month * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written test * Interview Apply Online : [Click Here](https://www.jkicds.com/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/19pA7yloatuxY45OH5EMknAMUuMdPF1YH/view)

JKICDS ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો