પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 પેરા મેડિકલ સ્ટાફ 12 પાસ 19900 to 81100 350 18 to 40 247 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. પેરા મેડિકલ સ્ટાફ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-04 00:00:00 થી 2019-02-27 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Jammu & Kashmir Service Selection Board * Post Name : Para Medical Staff * Total Post : 247 * Job Location : Jammu & Kashmir * Age Limited : 18 to 40 Year * Education Qualification : 12th Pass * Salary : Rs.19,900 - Rs.81,100/- * Selection Process : Interview * Application Fees : Rs.350/- Apply Online : [Click Here](http://www.jkssb.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://www.ssbjk.in/Public/Index?rnd=39338087)

JKSSB ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો