પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 અસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર Post Graduate 15600 to 39100 600 N/A 262 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. અસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-08 00:00:00 થી 2019-04-05 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Jharkhand Public Service Commission * Post Name : Assistant Professor * Vacancies : 262 * job Location : Jharkhand * Qualification : Postgraduate Degree * Age Limite : IN Notification * Pay Scale : Rs.15,600 - Rs.39,100/- * Selection Process : Interview > Application Fee : * General / OBC: Rs.600/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.150/- Apply Online Link : [Click Here](http://www.jpsc.gov.in/) Application Form Link : [Download](http://www.jpsc.gov.in/exam_files.php?id=84)

JPSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો