પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 District Consultant Post Graduate 25000 to 35000 0 N/A 17 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. District Consultant

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-11 00:00:00 થી 2019-02-11 00:00:00

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-02-15 00:00:00 થી 2019-02-15 00:00:00

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-02-16 00:00:00 થી 2019-02-16 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Jharkhand State Livelihood Promotion Society * Post Name : District Consultant * Total Post : 17 * Job Location : Jharkhand * Age Limited : In Notification * Education Qualification : Post Graduate Degree * Salary : Min. Rs.25,000 to Max. Rs.35,000 * Application Fees : In Notification * Selection Process : Interview Apply Online : [Click Here](http://jslps.org/) Application Online Link : [Download](http://jslps.org/)

JSLPS ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો