પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 મેડિકલ ઓફિસર સ્નાતકની ડિગ્રી 20895 to 40895 500 18 to 45 5 જગ્યા
2 ફેક્ટરી મેડિકલ ઓફિસર સ્નાતકની ડિગ્રી 20895 to 40895 500 18 to 45 4 જગ્યા
3 એકાઉન્ટ્સ ઓફિસર સ્નાતકની ડિગ્રી 20895 to 40895 500 18 to 45 2 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. મેડિકલ ઓફિસર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-20 00:00:00 થી 2019-04-22 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Karnataka Power Corporation Limited * Post Name : Medical Officer * Vacancies : 5 * job Location : Bangalore, Karnataka * Qualification : Bachelor’s Degree * Age Limite : 18 to 45 Year * Pay Scale : Rs.20,895 - Rs.40,895/- > Selection Process : * Merit List * Interview > Application Fee : * General / OBC: Rs.500/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.250/- Apply Online Link : [Click Here](http://karnatakapower.com/en/) Application Form Link : [Download](http://karnatakapower.com/fmo_mo_ao_mainpage_2019.asp)

 • 2. ફેક્ટરી મેડિકલ ઓફિસર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-20 00:00:00 થી 2019-04-22 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Karnataka Power Corporation Limited * Post Name : Factory Medical Officer * Vacancies : 4 * job Location : Bangalore, Karnataka * Qualification : Bachelor’s Degree * Age Limite : 18 to 45 Year * Pay Scale : Rs.20,895 - Rs.40,895/- > Selection Process : * Merit List * Interview > Application Fee : * General / OBC: Rs.500/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.250/- Apply Online Link : [Click Here](http://karnatakapower.com/en/) Application Form Link : [Download](http://karnatakapower.com/fmo_mo_ao_mainpage_2019.asp)

 • 3. એકાઉન્ટ્સ ઓફિસર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-20 00:00:00 થી 2019-04-22 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Karnataka Power Corporation Limited * Post Name : Accounts Officer * Vacancies : 2 * job Location : Bangalore, Karnataka * Qualification : Bachelor’s Degree * Age Limite : 18 to 45 Year * Pay Scale : Rs.20,895 - Rs.40,895/- > Selection Process : * Merit List * Interview > Application Fee : * General / OBC: Rs.500/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.250/- Apply Online Link : [Click Here](http://karnatakapower.com/en/) Application Form Link : [Download](http://karnatakapower.com/fmo_mo_ao_mainpage_2019.asp)

KPCL - NHK ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો