પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Second Division Assistant (SDA) સ્નાતકની ડિગ્રી N/A 600 18 to 40 494 જગ્યા
2 First Division Assistant (FDA) સ્નાતકની ડિગ્રી N/A 600 18 to 40 219 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. Second Division Assistant (SDA)

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-11 00:00:00 થી 2019-03-12 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Karnataka Public Service Commission * Post Name : Second Division Assistant (SDA) * Total Post : 494 * Job Location : Karnataka * Age Limited : 18 to 40 Year * Education Qualification : Bachelor’s Degree * Salary : In Notification * Selection Process : Interview > Application Fees : * General: Rs. 600/- * OBC (2A/2B/3A & 3B): Rs. 300/- * Ex-Military Person: Rs.50/- * SC / ST/ Cat-1 / PH: No Fees Apply Online : [Click Here](http://www.kpsc.kar.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://kpscrecruitment.in/RPS/Home.aspx)

 • 2. First Division Assistant (FDA)

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-11 00:00:00 થી 2019-03-12 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Karnataka Public Service Commission * Post Name : First Division Assistant (FDA) * Total Post : 219 * Job Location : Karnataka * Age Limited : 18 to 40 Year * Education Qualification : Bachelor’s Degree * Salary : In Notification * Selection Process : Interview > Application Fees : * General: Rs. 600/- * OBC (2A/2B/3A & 3B): Rs. 300/- * Ex-Military Person: Rs.50/- * SC / ST/ Cat-1 / PH: No Fees Apply Online : [Click Here](http://www.kpsc.kar.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://kpscrecruitment.in/RPS/Home.aspx)

KPSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો