પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 અસિસ્ટન્ટ સર્જન Civil Engineering N/A 600 18 to 35 107 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. અસિસ્ટન્ટ સર્જન

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-20 00:00:00 થી 2019-04-22 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Karnataka Public Service Commission * Post Name : Assistant Surgeon * Vacancies : 107 * job Location : Karnataka * Qualification : Civil Engineer * Age Limite : 18 to 35 Year * Pay Scale : In Notification * Selection Process : Interview. > Application Fee : * General : 600 Online mode using Net-banking/Credit & Debit Cards * 2A/2B/3A/3B : 300 * Ex-SErvicemen : 50 * SC/ST/PW : – Apply Online Link : [Click Here](http://kpsc.kar.nic.in/) Application Form Link : [Download](http://www.kpsc.kar.nic.in/)

KPSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો