પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ફાયરમેન ડ્રાઈવર સહ પમ્પ ઑપરેટર 12 પાસ 20000 to 45800 0 18 to 29 14 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ફાયરમેન ડ્રાઈવર સહ પમ્પ ઑપરેટર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-05-10 00:00:00 થી 2018-06-13 00:00:00

    વિગતો:

    * Organization Name : Kerala Public Service Commission * Application Fee : No Application Fees * Post name : Fireman Driver cum Pump Operator * Total Post : 14 * Education Qualification : 12th, Diploma in Computer * Job Location : Kerala * Age Limit : 18 year to 29 year * Pay Scale : Rs. 20,000 - 45,800/- * Selection Process : Written Exam, Interview >Apply Online Link : [Click Here](https://www.keralapsc.gov.in/)

KPSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો