પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 અસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર એન્જિનિયરિંગ માં ડિગ્રી 43100 to 83900 500 18 to 35 570 જગ્યા
2 જુનિયર એન્જિનિયર એન્જિનિયરિંગ માં ડિગ્રી 33450 to 62600 300 18 to 35 300 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. અસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-11 00:00:00 થી 2019-04-30 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Karnataka Public Works Department * Post Name : Assistant Engineer * Vacancies : 570 * job Location : Karnataka * Qualification : Engineering * Age Limite : 18 to 35 Year * Pay Scale : Rs. 43100 to 83900 > Selection Process : * Written exam * Interview > Application Fee : * For Assistant engineer Grade1 -> Rs. 500/- * For Junior engineer -> Rs. 300/- * For SC/ ST/ category 1 and Ex military personel /Physically handicapped candidates -> Nil. Apply Online Link : [Click Here](http://www.kpwd.co.in/) Application Form Link : [Download](http://nemaka.kar.nic.in/pwdaeje/)

 • 2. જુનિયર એન્જિનિયર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-11 00:00:00 થી 2019-04-30 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Karnataka Public Works Department * Post Name : Junior Engineer * Vacancies : 300 * job Location : Karnataka * Qualification : Engineering * Age Limite : 18 to 35 Year * Pay Scale : Rs. 33450 to 62600 > Selection Process : * Written exam * Interview > Application Fee : * For Assistant engineer Grade1 -> Rs. 500/- * For Junior engineer -> Rs. 300/- * For SC/ ST/ category 1 and Ex military personel /Physically handicapped candidates -> Nil. Apply Online Link : [Click Here](http://www.kpwd.co.in/) Application Form Link : [Download](http://nemaka.kar.nic.in/pwdaeje/)

KPWD ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો