પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ટ્રેક, મેન, એપીએમ, ઇલેક્ટ્રીક 10 પાસ N/A 500 18 to 31 100 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ટ્રેક, મેન, એપીએમ, ઇલેક્ટ્રીક

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-05-22 00:00:00 થી 2018-06-21 00:00:00

    વિગતો:

    * Organization Name : Konkan Railway Corporation Ltd * Total Post : 100 >Name of Post : 1. Track man 2. Assistant Pointsman 3. Khalasi Electrical 4. Khalasi S&T 5. Khalasi Mechanical * Age Limit : 18 year to 31 year * Job Location : Mumbai * Pay Scale : In official notification * Education Qualification : 10 Pass (SSC) * Selection Process : Candidates will be selected based on CBT, PET and DV. >Application Fee : * General : 500 * SC/ST : 250 Apply Online Link : [Click Here](https://cdn4.digialm.com/EForms/configuredHtml/1181/56098/Instruction.html)

KRCL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો