પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Instructor Any Degree N/A 250 21 to 28 26 જગ્યા
2 Asst Instructor Any Degree N/A 250 21 to 28 16 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. Instructor

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-28 00:00:00 થી 2019-02-15 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Karnataka State Police * Post Name : Instructor * Total Post : 26 * Job Location : Hyderabad, Karnataka * Age Limited : 21 to 28 Year * Education Qualification : Any degree * Salary : In Notification > Application Fees : * GM & OBC (2A,2B,3A,3B): Rs.250/- * SC / ST / CAT-01: Rs.100/- > Selection Process : * Written Exam * Viva-voce Apply Online : [Click Here](http://rec19.ksp-online.in/) Application Online Link : [Download](http://instructor19.ksp-online.in/)

 • 2. Asst Instructor

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-28 00:00:00 થી 2019-02-15 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Karnataka State Police * Post Name : Asst Instructor * Total Post : 16 * Job Location : Hyderabad, Karnataka * Age Limited : 21 to 28 Year * Education Qualification : Any degree * Salary : In Notification > Application Fees : * GM & OBC (2A,2B,3A,3B): Rs.250/- * SC / ST / CAT-01: Rs.100/- > Selection Process : * Written Exam * Viva-voce Apply Online : [Click Here](http://rec19.ksp-online.in/) Application Online Link : [Download](http://instructor19.ksp-online.in/)

KSP ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો