પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ડેટા એન્ટ્રી ઑપરેટર Any Degree 10000 0 21 to 36 17 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ડેટા એન્ટ્રી ઑપરેટર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-11-12 00:00:00 થી 2018-11-16 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Kerala Social Security Mission * Post Name : Data Entry Operator * Total Post : 17 * Job Location : Thiruvananthapuram, Kerala. * Age Limited : 21 to 36 Year * Education Qualification : Any Degree * Salary : Rs. 10,000/- Per Month * Selection Process : Written Exam / Interview * Application Fees : In Notification Apply Link : [Download](http://www.socialsecuritymission.gov.in/) Application Online Link : [Download](http://www.socialsecuritymission.gov.in/e-suraksha/CAREER/signin.php)

KSSM ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો