મહાફોરેસ્ટ ભરતી
મહારાષ્ટ્ર ફોરેસ્ટ ડીપાર્ટમેન્ટ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ફોરેસ્ટ સર્વેયર 12 પાસ 5200 to 20200 0 18 to 38 51 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ફોરેસ્ટ સર્વેયર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-06 00:00:00 થી 2019-02-16 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Maharashtra Forest Department * Post Name : Forest Surveyor * Total Post : 51 * Job Location : Maharashtra * Age Limited : 18 to 38 Year * Education Qualification : 12th Pass * Salary : Rs.5,200/- to Rs. 20,200/- * Selection Process : Written Exam * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](http://mahaforest.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://www.mahapariksha.gov.in/OnlinePortal/regFrstSurv)

મહાફોરેસ્ટ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો