પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ગ્રેજ્યુએટ એપ્રેન્ટિસ ડિપ્લોમાં એન્જીનિયરિંગ 4984 0 N/A 73 જગ્યા
2 ડિપ્લોમા એપ્રેન્ટિસ ડિપ્લોમાં એન્જીનિયરિંગ 3542 0 N/A 7 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. ગ્રેજ્યુએટ એપ્રેન્ટિસ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-01 00:00:00 થી 2019-02-10 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Mazagon Dock Ship Builders Limited * Post Name : Graduate Apprentices * Total Post : 73 * Job Location : Mazagaon Mumbai (Maharashtra) * Age Limited : In Notification * Education Qualification : Diploma in Engineering * Salary : Rs. 4984 /- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Merit Listing * Interview Apply Online : [Click Here](http://mazagondock.in/) Application Online Link : [Download](http://mazagondock.in/)

 • 2. ડિપ્લોમા એપ્રેન્ટિસ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-01 00:00:00 થી 2019-02-10 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Mazagon Dock Ship Builders Limited * Post Name : Diploma Apprentices * Total Post : 7 * Job Location : Mazagaon Mumbai (Maharashtra) * Age Limited : In Notification * Education Qualification : Diploma in Engineering * Salary : Rs. 3542 /- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Merit Listing * Interview Apply Online : [Click Here](http://mazagondock.in/) Application Online Link : [Download](http://mazagondock.in/)

MDL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો