પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ડેન્ટલ સર્જન MBBS/ BDS ડિગ્રી 30000–12700–110000 250 21 to 38 71 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ડેન્ટલ સર્જન

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-12-28 00:00:00 થી 2019-01-14 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Medical and Health Recruitment Board * Post Name : Dental Surgeon * Total Post : 71 * Job Location : Assam * Age Limited : 21 to 38 Year * Education Qualification : BDS Degree * Salary : Rs.30,000 - Rs.1,10,000/- + GP of Rs.12,700/- PM > Selection Process : * Shortlisting / Screening test * Viva-voce / Interview > Application Fees : * General: Rs. 250/- * OBC / MOBC / SC /ST (P) / ST (H): Rs.150/- * BPL / PWD (Certificate): No Fee Apply Online : [Click Here](http://nrhmassam.info/) Application Online Link : [Download](http://www.nrhmassam.info/ora_mhrb/)

MHRB આસામ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો